ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆၅/၁၉၄၈
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/11/1948
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ဤဥပဒေကို ဥပဒေများရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၁/၁၉၉၂) ဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသည်။
 

ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။