နိုင်ငံတော်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၇/၁၉၅၃
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/06/1953
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ဤအက်ဥပဒေ၏ အခန်း၇ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ပြည်ထောင်စုတဝှန်းလုံး၌ ၁၉၅၃ ခု၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်အာဏာတည်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း၊ ၁၉၅၄ ခု၊ အပိုင်း ၁ ၊ စာမျက်နှာ ၂၂၈ တွင်ကြည့်။
ဤအက်ဥပဒေ တခုလုံးသည် ၁၉၅၃ ခု၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မန္တလေး၊ ပဲခူး၊ အင်းစိန်နှင့် ဟင်္သတခရိုင်များ၌ စတင် အာဏာတည်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း၊ ၁၉၅၃ ခု၊ အပိုင်း ၁ ၊ စာမျက်နှာ ၆၁၀ တွင်ကြည့်။ ၎င်းပြင်လည်း ဤအက်ဥပဒေ တခုလုံးသည် ၁၉၅၄ ခု၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် သာယာဝတီ၊ မြောင်းမြ၊ ကျောက်ဆည်၊ မြင်းခြံနှင့် ရွှေဘို ခရိုင်များ၌ စတင်အာဏာတည်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း၊ ၁၉၅၄ ခု၊ အပိုင်း ၁ ၊ စာမျက်နှာ ၃၃၀ တွင်ကြည့်။

 

ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။