တရားမကျင့်ထုံး ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၁၉၀၈
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/01/1909
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။