စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်များ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်များ

အမိန့်အမှတ် အကြောင်းအရာ ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
၁/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၂၃ ၂-၂-၂၀၂၃
၂/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၂/၂၀၂၃ ၂-၂-၂၀၂၃
၃/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၃/၂၀၂၃ ၂-၂-၂၀၂၃
၄/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၄/၂၀၂၃ ၂-၂-၂၀၂၃
၅/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၅/၂၀၂၃ ၂-၂-၂၀၂၃
၆/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၆/၂၀၂၃ ၂-၂-၂၀၂၃
၇/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၇/၂၀၂၃ ၂-၂-၂၀၂၃
၈/၂၀၂၃

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law) အမိန့်အမှတ်၈/၂၀၂၃

၂၂-၂-၂၀၂၃
၉/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၉/၂၀၂၃ ၂၂-၂-၂၀၂၃
၁၀/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၁၀/၂၀၂၃ ၁၄-၁၁-၂၀၂၃
၁၁/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၁၁/၂၀၂၃ ၁၄-၁၁-၂၀၂၃
၁၂/၂၀၂၃ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၁၂/၂၀၂၃ ၁၄-၁၁-၂၀၂၃