ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ဥပဒေအားလုံး၏ အခြေခံဖြစ်သည်။

Welcome to Constitutional Tribunal of Myanmar

No front page content has been created yet.

The Constitutional Tribunal of the Union

In the 1947 Constitution, the Supreme Court decided upon constitutional disputes and interpreted the constitution (subject to article 151). In the 1974 Constitution, only the Pyithu Hluttaw (House of Representatives) had the power of interpretation (according to article 200 and 201).

The National Convention was held in 16th September, 1993. It agreed on 104 basic principles to be included in the formation of new constitution. All representatives in this Convention agreed to the following basic principles concerning with the establishment of a Constitutional Tribunal -

News

Nay Pyi Taw, 23th September

Dr. Cho Mar Htay (Deputy Director) and Daw Ei Ei Soe (Assistant Director), attended the 10th Summer School Program, in the theme of “Interpretation of the Constitution in the Protection of Fundamental Rights and Freedoms” held by the Constitutional Court of Turkiye from 21th Septemper to 24th September via video conferencing.

Activities

 နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးသာဌေးနှင့် ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ဆန်း တို့သည် ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ မှ ၁၉ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် အာရှနိုင်ငံ များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးများနှင့် အဆင့်တူအဖွဲ့အစည်းများအသင်း(AACC- The Association of Asian Constitut

Announcemetns

  • Myanmar Constitutions, other Countries' Constitutions, Laws from 1955 to till date, Burma Code Volume 1 to 13 can be read and downloaded in Online Law Library of the Constitutional Tribunal of the Union.