ကြေညာချက်များ

//constitutionaltribunal.gov.mm/sites/default/files/%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%282-2023%29.pdf

နိုင်ငံတော်အစိုးရမှထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်များ

ကြေညာချက်အမှတ် အကြောင်းအရာ ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
၁/၂၀၂၃ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီ ၁-၂-၂၀၂၃
၈၂/၂၀၂၃ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှုပိုင်ခွင့်ဉပဒေအာဏာတည်သည့်နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်း ၁၀-၃-၂၀၂၃
၁/၂၀၂၃ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ၁၅-၅-၂၀၂၃
၂/၂၀၂၃ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီ ၃၁-၇-၂၀၂၃
၂၁၇/၂၀၂၃  စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်း ၁၈-၁၀-၂၀၂၃ 
၂၁၈/၂၀၂၃  စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်အာဏာတည်သည့်နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်း ၁၈-၁၀-၂၀၂၃